گناه!

شعله افتاده به ملك دلم از فرط گناه

Advertisements